Division Of Fisheries

ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร SELECTED FACTORS RELATED TO SEXUAL RELATIONSHIPS OF MATHAYOMSUKSA THREE STUDENTS IN BANGKOK. ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นด้วยแสงของเอธิลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เติมทอง PHOTOOXIDATION OF ETHYLENE OVER GOLD DEPOSITED TITANIUM DIOXIDE. การดูดซับอะซิตามิโนเฟนและนาลิดิซิกแอซิดบนตัวดูดซับชนิดมีขั้วและไม่มีขั้ว SORPTION OF ACETAMINOPHEN AND NALIDIXIC ACID ONTO POLAR AND NONPOLAR ADSORBENTS. ผลของเคอร์เซติน และนารินเจนินต่อความสามารถในการหดตัวของหลอดเลือดแดงใหญ่ที่แยกจากกายหนูขาว EFFECTS OF QUERCETIN AND NARINGENIN ON CONTRACTILITY OF ISOLATED RAT THORACIC AORTA.

การวัดอัตราการปลดปล่อยรังสีแอลฟารวมและรังสีบีตารวมจากแผ่นกระเบื้องเซรามิก MEASUREMENT OF GROSS ALPHA AND GROSS BETA EMISSION RATE FROM CERAMIC TILES.

แต่งงานเสียนกสุรศักดิ์สามีหมูpantip

การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน A PROPOSED MODEL FOR MOBILE DIGITAL EDUCATIONAL MEDIA SERVICE UNIT FOR THE LAMPHUN MUNICIPAL SCHOOLS. การสังเคราะห์เมโซพอรัสซิลิกาโดปด้วย 1-เฟนิล-3-เมทิล-4-สเทียโรอิลไพราโซล-5-โอนเพื่อใช้ในการขจัดโลหะจากน้ำเสียอุตสาหกรรม SYNTHESIS OF 1-PHENYL-3-METHYL4-STEAROYL-PYRAZOL-5-ONE DOPED MESOPOROUS SILICA FOR REMOVAL OF METALS FROM INDUSTRIAL WASTEWATER. การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของโพลีเอททีลีนและยางธรรมชาติเบล็นด์โดยวิธีฉายรังสีแกมมาเพื่อให้เกิดครอสลิงค์บางส่วน MECHANICAL PROPERTIES IMPROVEMENT OF POLYETHYLENE-NATURAL RUBBER BLEND BY PARTIAL CROSSLINKING WITH GAMMA-RAY. การเลือกใช้คอมแพทิบิไลเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับยางธรรมชาติ-โพลีเอทีลีนเบล็นด์ซึ่งครอสลิงค์โดยการฉายรังสีแกมมา SELECTION OF A SUITABLE COMPATIBILIZER FOR NATURAL RUBBER POLYETHYLENE BLEND CROSSLINKED BY GAMMA IRRADIATION.

ระบบรับยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องโดยเภสัชกรในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลเสนา ANTIRETROVIRAL REFILLING SYSTEM BY PHARMACIST IN HIV INFECTED PATIENTS AT SENA HOSPITAL. การแสดงออกของทูเมอร์เนคโครซิสแฟกเตอร์-แอลฟาในไลเคนพลานัสในช่องปาก EXPRESSION OF TUMOR NECROSIS FACTOR-ALPHA IN ORAL LICHEN PLANUS. ผลของสารตั้งต้นของแพลเลเดียมต่อปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันในวัฎภาคของเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมบนซิลิกา EFFECT OF PALLADIUM PRECURSORS ON LIQUID PHASE HYDROGENATION OVER SILICA-SUPPORTED PALLADIUM CATALYSTS.

แต่งงานเสียนกสุรศักดิ์สามีหมูpantip

การศึกษาวิธีลดผลกระทบของเคอร์ในระบบสื่อสัญญาณแสงทางไกลที่ใช้การส่งแบบดีพีเอสเค STUDY OF THE KERR EFFECT IN OPTICAL LONG-HAUL DPSK TRANSMISSION. ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันแบบเลือกเกิดของอะเซทิลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมบนตัวรองรับไททาเนียมไดออกไซด์ ที่มีอัตราส่วนรูไทล์และ อนาเทส ต่างๆ SELECTIVE HYDROGENATION OF ACETYLENE ON PALLADIUM CATALYSTS SUPPORTED ON TITANIUM DIOXIDE CONSISTING OF VARIOUS RUTILE/ANATASE RATIOS. พฤติรรมในการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาเซอร์โคเนียและออกไซด์ผสมของเซอร์โคเนียในการสังเคราะห์ไอโซบิวทีนจากแก๊สสังเคราะห์ CATALYTIC PERFORMANCE OF ZIRCONIA AND MIXED OXIDE ZIRCONIA CATALYSTS IN ISOBUTENE SYNTHESIS FROM SYNTHESIS GAS. บทบาทของกรดแอล-แอสคอร์บิคต่อการเปลี่ยนแปลงพยาธิสรีรวิทยาของไตในหนูขาวที่ถูกชักนำให้เป็นเบาหวานด้วยสเตรปโตโซโตซิน ROLE OF L-ASCORBIC ACID IN RENAL PATHOPHYSIOLOGY IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATS. พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดินชนิดเข็มพืดและไดอะแฟรม สำหรับงานขุดแบบใช้ค้ำยันในดินเหนียวกรุงเทพ DEFLECTION BEHAVIOR OF SHEET PILE AND DIAPHRAGM WALL FOR BRACED CUT EXCAVATIONIN BANGKOK CLAY.

การทดลองแบบสุ่มตัวอย่าง มีตัวควบคุม และปิดสองทาง ถึงผลการทดลองรักษาผู้ป่วยกล่องเสียงอักเสบเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ ด้วยยาราเบพราโซล A PROSPECTIVE, RANDOMIZED, PLACEBO-CONTROLLED, DOUBLE-BLIND STUDY OF RABEPRAZOLE FORTHERAPEUTIC TRIAL IN CHRONIC IDIOPATHIC LARYNGITIS. เหตุผลของการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ REASONS FOR SUBSTANCE USE AMONG SCHIZOPHRENIC PATIENTS AT GALYARAJANAGARINDRA INSTITUTE. ระบบเสียงภาษาทะวืง เมืองคำเกิด จังหวัดบริคำไชย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว THAVUNG PHONOLOGY AT MUANG KHAMKERT BOLIKHAMXAI PROVINCE, LAO P.D.R. ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชขนาดไมโครแพลงก์ตอนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา DIVERSITY AND ABUNDANCE OF MICROPHYTOPLANKTON IN BANGPAKONG RIVER MOUTH, CHACHOENGSAO PROVINCE. การเติมหมู่แทนที่บนคาร์บอนหรือซัลเฟอร์อะตอมของอนุพันธ์พอลิไทโอฟีน SUBSTITUTION ON CARBON OR SULFUR ATOM OF DERIVATIZED POLYTHIOPHENES.

การศึกษาชนิดและปริมาณของแบคทีเรียและเชื้อราก่อโรคที่สำคัญจากตัวอย่างน้ำขยะในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และ อยุธยา STUDY OF TYPE AND QUANTITY OF PATHOGENIC MICROORGANISMS FROM LEACHATE IN BANGKOK, PATHUMTHANEE, AND AYUTTHAYA. ผลของอินเตอร์ลิวคิน-6 ต่อการแสดงออกของรีเซ็ปเตอร์แอคติเวเตอร์ออฟเอ็นเอฟแคบปา-บีไลแกน ออสทีโอโปรทีเจรินและ มาโครฟาจ-โคโลนีสติมูเลติงแฟคเตอร์ในเซลล์โพรงประสาทฟันของมนุษย์ THE EFFECT OF IL-6 ON THE EXPRESSION OF RANKL, OPG AND M-CSF ON HUMAN DENTAL PULP FIBROBLAST. ยาฉีดพารีคอกซิบโซเดียมสามารถลดปริมาณการใช้ยามอร์ฟีนในการระงับปวดหลังผ่าตัดจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือไม่ CAN INTRAVENOUS PARECOXIB SODIUM DECREASE MORPHINE CONSUMPTION FOR ACUTE POSTOPERATIVE PAIN FOLLOWING TOTAL KNEE ARTHROPLASTY.

ผลของเคซีนฟอสโฟเปปไทด์ – อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อความแข็งของเคลือบฟันที่ถูกสึกกร่อนโดยเครื่องดื่มโคลา EFFECT OF CASEIN PHOSPHOPEPTIDE – AMORPHOUS CALCIUM PHOSPHATE ON HARDNESS OF ENAMEL ERODED BY A COLA DRINK. การนำโลหะกลับคืนจากแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยการชะละลายและการตกตะกอน RECOVERY OF METALS FROM SPENT MOBILE PHONE BATTERIES BY LEACHING AND PRECIPITATION. ผลของสิ่งปกคลุมดินที่มีต่อสมดุลความร้อนของเมืองและการคงตัวของบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร EFFECTS OF LAND COVER ON URBAN HEAT BALANCE AND ATMOSPHERIC STABILITY IN BANGKOK. วิธีการถ่ายทอดภาพหัวคอนดายล์จากภาพรังสีพานอรามิก มาสู่ภาพรังสีเซฟาโลเมตริกด้านข้าง A METHOD TO TRANSFER CONDYLAR HEAD IMAGE FROM PANORAMIC TO LATERALCEPHALOMETRIC RADIOGRAPH. การศึกษาความเป็นมาและการบริหารจัดการของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ A STUDY OF COMMUNITY RADIO AND THEIR ADMINISTRATION IN CHAIYAPHUM PROVINCE.

ผลกระทบในเชิงสัณฐานของเมืองจากโครงการวางผังออกแบบชุมชนในพื้นที่พัฒนาพิเศษเขตเศรษฐกิจใหม่พระราม 3กรุงเทพมหานคร URBAN MORPHOLOGICAL IMPACTS FROM THE RAMA III NEW ECONOMIC AREA DEVELOPMENT PROJECT, BANGKOK. ปัจจัยกายภาพหิ้งสะท้อนแสงที่มีผลต่อการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร THE IMPACTS OF LIGHTSHELF’S PHYSICAL FACTORS ON DAYLIGHTING IN BUILDINGS. การกำจัดสารประกอบฟีนอลโดยเปอร์ออกซิเดสที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร REMOVAL OF PHENOLIC COMPOUNDS BY PEROXIDASE DERIVED FROM AGRICULTURAL WASTE. การพัฒนาวิธีสังเคราะห์บีต้าอะมิโนแอลกอฮอล์ที่มีสมบัติบิดระนาบแสงโดยผ่านสารประกอบอิพอกไซด์ DEVELOPMENT OF A SYNTHETIC ROUTE TOWARDS OPTICALLY ACTIVE (+,b)-AMINO ALCOHOLS VIA EPOXIDES.

การแยกอิแนนทิโอเมอร์ของอิพอกไซด์ด้วยแก๊สโครมาโทรกาฟีที่ใช้อนุพันธ์ของบีตาไซโคลเดกซ์ทรินเป็นเฟสคงที่ ENANTIOMERIC SEPARATION OF EPOXIDES BY GAS CHROMATOGRAPHY USING DERIVATIZED (+,b)-CYCLODEXTRIN AS STATIONARY PHASE. ประสบการณ์ความเศร้าโศกของผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสภายหลังการเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อม GRIEF EXPERIENCE OF CAREGIVERS AFTER THE DEATH OF OLDER PEOPLE WITH DEMENTIA. การศึกษาเปรียบเทียบผลของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิมและกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปลงด้วยเรซินต่อเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ A COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECTS OF CONVENTIONAL GLASS IONOMER CEMENT AND RESIN MODIFIED GLASS IONOMER CEMENT ON HUMAN PERIODONTAL LIGAMENT CELLS. ภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งได้รับยาเคมีบำบัด ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ANXIETY AND DEPRESSION AND RELATED FACTORS IN LYMPHOMA PATIENTS RECEIVING CHEMOTHERAPY AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL.

การสังเคราะห์และสมบัติการรับรู้เชิงแสงของคาลิกซ์เอรีนที่มีฟลูออโรฟอร์เป็นองค์ประกอบ SYNTHESIS AND OPTICAL RECOGNITION PROPERTIES OF CALIXARENE CONTAINING FLUOROPHORES. ดีพอลิเมอไรเซชันของพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตโดยตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์คลอไรด์ไดบิวทิลทินออกไซด์และซิงค์แอซีเทตในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ DEPOLYMERIZATION OF POLY BY COPPERCHLORIDE, DIBUTYLTIN OXIDE AND ZINC ACETATE CATALYSTS IN BATCH REACTOR. ความชุกของภาวะวิตกกังวลในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัดณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ PREVELENCE OF ANXIETY OF AFTER STROKE IN PHYSICAL REHABILITATION PATIENTS AT KINGCHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL. ความชุกของภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัดณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ PREVALENCE OF DEPRESSION AFTER STROKE IN PHYSICAL REHABILITATION PATIENTS AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL. งานบริการการตรวจตราติดตามปฏิกิริยาระหว่างยา ในแผนเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โรงพยาลบำรุงราษฎร์ DRUG INTERACTION MONITORING SERVICE IN INPATIENT PHARMACY DEPARTMENT AT BUMRUNGRAD HOSPITAL. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประเมินพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคซิลิโคซิส APPLICATION OF APPROPRIATE TECHNOLOGY FOR SILICOSIS RISK AREA ASSESSMENT.

การวิเคราะห์สารเติมแต่งโลหะไดแอลคิลไดไทโอฟอสเฟตในน้ำมันหล่อลื่นโดยมัลดิแมสสเปกโทรเมทรี ANALYSIS OF METAL DIALKYLDITHIOPHOSPHATE ADDITIVES IN LUBRICATING OIL BY MALDI MASS SPECTROMETRY. สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาการกินของแกมมาริดแอมฟิพอดที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังและในหญ้าทะเล MORPHOLOGY AND FEEDING ECOLOGY OF GAMMARID AMPHIPODS IN CORAL REEF AND SEAGRASS COMMUNITIES. การยืดอายุการเก็บพายไส้เผือกโดยใช้สารคงความชื้นและการปรับสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุ SHELF-LIFE EXTENSION OF TARO PIE USING HUMECTANT AND MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING. การเพิ่มการละลายของเมลอกซิแคม โดยการพ่นแห้ง และการทำให้แห้งแบบเย็นเยือกแข็งร่วมกับเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน DISSOLUTION ENHANCEMENT OF MELOXICAM BY CO-SPRAY DRYING AND CO-FREEZE DRYINGWITH (+,b)-CYCLODEXTRIN.

การตายแบบอะปอปโตซีสของเนื้อเยื่อน้ำเหลือง ภายหลังฉีดเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกร ในลูกสุกรที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์สุกร APOPTOSIS OF LYMPHOID TISSUES AFTER CLASSICAL SWINE FEVER VIRUS INOCULATION IN CSFV-VACCINATED PIGLETS. การศึกษาประโยค “-เทะโมะระอุ” ในภาษาญี่ปุ่นกับประโยคเทียบเคียงในภาษาไทย A STUDY OF THE “-TEMORAU” SENTENCE IN JAPANESE AND SIMILAR SENTENCES IN THAI. ผลการฆ่าเชื้อของแคลเซียลไฮดรอกไซด์ที่ พี-เอช ต่างๆ ต่อเชื้อที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ THE ANTIMICROBIAL EFFECT OF CALCIUM HYDROXIDE AT DIFFERENT PH ON AEROBICAND ANAEROBIC BACTERIA IN VITRO. ความดึงดูดใจทางกายภาพและปรากฏการณ์ความคาดหวังสร้างความจริงในคู่สนทนาต่างเพศผ่านอินเทอร์เน็ต PHYSICAL ATTRACTIVENESS AND SELF-FULFILLING PROPHECY IN OPPOSITE SEX INTERNETCHATTING PARTNERS.

การศึกษาระดับซีทีจีเอฟในเลือดและปัจจัยทางพันธุกรรมในผู้ป่วยเด็กโรคท่อน้ำดีตีบตันในประเทศไทย SERUM CTGF LEVEL AND POLYMORPHISMS IN THAI CHILDREN WITH BILIARY ATRESIA. การออกแบบ และ พัฒนาระบบจำลองระดับความเข้มข้นของยาในเลือดโดยอาศัยแบบจำลองทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแบบแผนการให้ยา A DESIGN AND DEVELOPMENT OF DRUG CONCENTRATION SIMULATING SYSTEM BASED ON PHARMACOKINETIC MODELS FOR SUPPORT DECISION MAKING TO CHANGE DOSAGE REGIMEN. การผลิตแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากนอร์แมลเฮกเซนและแก๊สโซลีนธรรมชาติโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม/ ซีโอไลต์แซทเอสเอ็ม-5 และ ออกซิเดชันของฟีนอลบนเบดนิ่งของแอกทีฟคาร์บอน PRODUCTION OF AROMATIC HYDROCARBONS FROM ~in~i-HEXANE AND NATURAL GASOLINE OVER Pd/ZSM-5 ZEOLITE AND OXIDATION OF PHENOL ON FIXED BED OF ACTIVE CARBON. คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวของไลโปโซมแอมโฟเทอริซิน บี ที่เตรียมโดยวิธีการระเหยกลับวัตภาคและทำให้แห้งโดยใช้ความเย็น PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND STABILITY OF FREEZE-DRIED AMPHOTERICIN B LIPOSOMES PREPARED BYREVERSE-PHASE EVAPORATION METHOD. การทำนายผลฟีโนไทป์ของการดื้อยาเชิงคุณภาพจากผลจีโนไทป์ สำหรับเชื้อเอชไอวี ชนิดที่ 1ในยากลุ่มที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ย่อยโปรตีน โดยเทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์ก QUALITATIVE PHENOTYPIC RESISTANCE PREDICTION FROM GENOTYPES FOR HUMAN IMMUNODEFICIENCY TYPE 1(HIV-1) PROTEASE INHIBITORS USING NEURAL NETWORKS.

ความคิดเห็นของแพทย์ พยาบาล และผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย ของฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ HOSPITAL STAFF AND FAMILY PERSPECTIVE REGARDING PEDIATRIC PALLIATIVE CARE IN DEPARTMENT OF PEDIATRICS, KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์การตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณในภาคตะวันออกของประเทศไทย GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR ANCIENT SETTLEMENT ANALYSIS IN THE EASTERN REGION OF THAILAND. ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดร่วมกับการสนับสนุนการคลอดแบบสอนแนะต่อความเจ็บปวดของการคลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วของหญิงครรภ์แรก THE EFFECT OF CHILDBIRTH PREPARATION WITH LABOR COACHING PROGRAM ON LABOR PAIN OF PRIMIGRAVIDAS DURING ACTIVE-PHASE.

ประโยชน์ของการใช้มัลติสไลด์ ซี-ที ในการวินิจฉัยการตีบของหลอดเลือดแดงโคโรนารีในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขโรคลิ้นหัวใจ และผู้ป่วยที่มีผนังกั้นระหว่างห้องหัวใจรั่ว USEFULNESS OF MULTISLICE SPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY CORONARY ANGIOGRAPHY IN PATIENTS UNDERGOING SURGICAL CLOSURE OF INTRACARDIAC SHUNTS AND VALVULAR HEART SURGERY. การศึกษาลักษณะและความชุกของกลุ่มอาการตับ-ปอด โดยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจร่วมกับการฉีดน้ำเกลือทางหลอดเลือดดำและทำให้เกิดฟองอากาศ ในผู้ป่วยโรคตับแข็งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ PREVALENCE AND CHARACTERISTIC OF HEPATOPULMONARY SYNDROME DETECTED BY CONTRASTECHOCARDIOGRAPHY IN CIRRHOTIC PATIENTS IN KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL. การทำนายพฤติกรรมการแยกสารโลหะไอออนด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ทางกราฟแบบระบบไม่เชิงเส้น A PREDICTION OF METAL IONS SEPARATION VIA HOLLOW-FIBER-SUPPORTED LIQUID MEMBRANE BY NON-LINEAR GRAPHICAL ANALYSIS. โคพอลิเมอไรเซชันของเอทิลีนกับแอลฟาโอเลฟินใช้เมทิลอะลูมินอกเซนบนตัวรองรับแบบออกไซด์ผสมบนระบบตัวเร่งปฏิกิริยาเซอร์โคโนซีน ETHYLENE/(+,a)-OLEFIN COPOLYMERIZATION USING MIXED OXIDES-SUPPORTED METHYLALUMINOXANE WITH ZIRCONOCENE CATALYST. การศึกษาระดับ เอ็มอาร์เอ็นเอ ของ อินเตอร์เพียรอนแอลฟา ในผื่นดีแอลอี โดยเปรียบเทียบกับผิวหนังของคนปกติและผิวหนังปกติของผู้ป่วยดีแอลอี COMPARISON OF INTERFERON-ALPHA mRNA LEVEL IN DLE LESIONS WITH NORMAL SKIN IN HEALTHY DONORS AND NORMAL SKIN IN DLE PATIENTS.

จลนพลศาสตร์ของการดูดซับของสารละลายสององค์ประกอบในน้ำซึ่งประกอบด้วยฟีนอล เรด31 และ/หรือ แบล็ค5ด้วยถ่านกัมมันต์ที่ทำจากยางรถยนต์ใช้แล้ว ADSORPTION KINETICS OF AQUEOUS BINARY MIXTURES CONTAINING PHENOL, RED31 AND/OR BLACK 5 ON ACTIVATED CARBON PREPARED FROM WASTE TIRES. การวิเคราะห์ตัวแบบการอธิบายความเจ็บป่วยและทางเลือกในการรักษาภายใต้บริบทของความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการ ANALYSIS OF EXPLANATORY MODELS AND THERAPEUTIC CHOICES UNDER PATIENT-PROVIDER POWER RELATION CONTEXT. ผลของเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ที่ดื่มหลังการรับประทานขนมแป้งอบกรอบเคลือบน้ำตาล ต่อค่าความเป็นกรดด่างของคราบจุลินทรีย์ EFFECT OF DRINKS TAKEN AFTER SUGARY SNACK ON PLAQUE pH. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความรุนแรงของอาการ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม และกิจกรรมทางกายในผู้ป่วยหัวใจวายเรื้อรัง RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONAL FACTORS, PERCEPTION OF SYMPTOMS SEVERITY, SELF-EFFICACY, SOCIAL SUPPORT, AND PHYSICAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.

พฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นพื้นที่ศึกษาในโครงการกาญจนบุรี RISK CONSUMING BEHAVIOURS AMONG THAI YOUTH IN KANCHANABURI DSS, THAILAND. การเปรียบเทียบความสามารถในการพิมพ์ดีด คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และความรู้สึกไม่สบายบริเวณคอ บ่า และต้นแขน ระหว่างกลุ่มพิมพ์ดีดสัมผัสและไม่สัมผัส COMPARISON OF TYPING PERFORMANCE, EMG ACTIVITIES AND DISCOMFORT IN NECK, SHOULDER AND ARMBETWEEN TOUCH AND NON-TOUCH TYPISTS. การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องสันติภาพของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ A COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPT OF PEACE OF PHRADHAMMAPITAKA AND MARTIN LUTHER KING, JR.

ลักษณะโครงสร้างกะโหลกศีรษะแบบที่สอง ในผู้ป่วยไทยที่มารับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันกลุ่มหนึ่ง CLASS II SKELETAL CHARACTERISTICS IN A GROUP OF THAI ORTHODONTICS PATIENTS. ประสิทธิผลของเอสโตรเจนครีมในการรักษาอาการช่องคลอดฝ่อลีบในสตรีวัยหมดระดู เปรียบเทียบระหว่างเครื่องมือสำหรับใส่ครีมในช่องคลอดชนิดั้งเดิมและชนิด EXTENSION TUBE EFFECTIVENESS OF ESTROGEN CREAM IN THE TREATMENT OF VAGINAL ATROPHY USING CLASSICAL VAGINAL APPLICATOR COMPARED TO EXTENSION TUBE. ผลของสารก่อผลึกบีตาและตัวเติมแร่ที่มีต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมพีพี/อีพีอาร์ EFFECTS OF (+,b)-NUCLEATING AGENT AND MINERAL FILLERS ON MECHANICAL PROPERTIES OF PP/EPR BLENDS. การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกระบวนการโฟโตเฟนตันออกซิเดชันในเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนแบบต่อเนื่อง TREATMENT OF TEXTILE WASTEWATER BY PHOTOFENTON OXIDATION PROCESS IN CONTINUOUS STIRRED TANK REACTOR.

การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางด้านอุตุนิยมวิทยาสำหรับระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางด้านมลภาวะทางอากาศ APPLICATION OF MESOSCALE METEOROLOGICAL MODEL ON AIR POLLUTION WARNING SYSTEM. การป้องกันน้ำขุมเหมืองที่มีสภาวะเป็นกรดโดยการยับยั้งกระบวนการเกิดออกซิเดชันของแร่ไพไรต์ด้วยการสร้างเหล็กฟอสเฟตเคลือบผิว ACID MINE DRAINAGE PREVENTION BY SUPPRESSION OF PYRITE OXIDATION WITH IRON-PHOSPHATE COATING ON PYRITE SURFACES. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้แบบจำลองมาตรฐานของโทรโพสเฟียร์ที่แตกต่างกันในการประมวลผลเส้นฐานในประเทศไทย COMPARATIVE STUDY OF USING DIFFERENT STANDARD TROPOSPHERIC MODELS FOR BASELINE PROCESSING IN THAILAND. การออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ของกระบวนการไฮโดรดีอัคคิเลชันที่มี แบบแผนบูรณาการของพลังงาน DESIGN OF PLANT WIDE CONTROL STRUCTURE OF HDA PROCESS WITH ENERGY INTEGRATION SCHEMES. การพัฒนาระบบสแกนสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีโดยใช้เทคนิคการกระเจิงของรังสีแกมมา DEVELOPMENT OF A COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNING SYSTEM USING GAMMA-RAY SCATTERING TECHNIQUE. การออกแบบและพัฒนาชุดส่วนประกอบซอฟต์แวร์สำหรับสร้างภาพเชิงปริมาตรเพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์ A DESIGN AND DEVELOPMENT OF SOFTWARE COMPONENTS FOR MEDICAL VOLUME VISUALIZATION.

โพลีมอร์ฟิสมของยีนซีโรโทนินทรานสปอร์เตอร์ในเด็กท้องผูกที่ไม่มีโรคทางกาย SEROTONIN TRANSPORTER GENE POLYMORPHISM IN CHILDHOOD FUNCTIONAL CONSTIPATION. ผลของความชื้นต่อแรงเบรกดาวน์กระแสสลับและอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่าของแกปทรงกลมมาตรฐาน EFFECT OF HUMIDITY ON AC AND LIGHTNING IMPULSE BREAKDOWN VOLTAGE OF STANDARD SPHERE GAPS. การสังเคราะห์ 2,5-ไดโบรโมไทโอฟีนที่มีหมู่แทนที่มีตำแหน่งบีตาและเอส,เอส-ไดออกไซด์ SYNTHESIS OF (+,b)-SUBSTITUTED 2,5-DIBROMOTHIOPHENES AND THEIR ~iS,S~i-DIOXIDES. ผลกระทบของพีเอช และแซนแทนกัมต่อเสถียรภาพในการแช่แช็งและการละลายของแป้งมันสัมปะหลังต้มสุก THE INFLUCENCE OF PH AND XANTHAN GUM ON FREEZE-THAW STABILITY OF TAPIOCA STARCH PASTES.

การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนสำหรับเทอร์มัลนิวตรอนความเข้มต่ำ DEVELOPMENT OF NEUTRON RADIOGRAPHIC TECHNIQUES FOR LOW THERMAL NEUTRON FLUX . การศึกษาการกราฟท์ของพอลิโพรพิลีนและพอลิโพรพิลีนคอมดพสิทด้วยไซเลน และการเชื่อมโยงสายโซ่ด้วยน้ำ A STUDY ON SILANE GRAFTING AND WATER CROSSLINKING OF POLYPROPYLENE AND ITS FILLED COMPOSITES. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมสู่ระดับโรงเรียน TECHNOLOGY TRANSFER OF CALCIUM-FORTIFIED SOYBEAN MILK TO SCHOOL LEVEL. ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสุกรในจังหวัดนครปฐม LINKAGES OF ECONOMIC ACTIVITIES SWINE INDUSTRY IN NAKHON PATHOM PROVINCE. ผลของสารลดแรงตึงผิวต่อการย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในดิน EFFECT OF SURFACTANTS ON BIODEGRADATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN SOIL. การเตรียมแผ่นนำกระแสแบบสองขั้วฐานแกรไฟต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม PREPARATION OF GRAPHITE BASED BIPOLAR PLATE FOR PEM FUEL CELL.

แต่งงานเสียนกสุรศักดิ์สามีหมูpantip

การศึกษาความถี่ของการเปลี่ยนที่ของยีน บีซีแอล ทู, ที(14;18), ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง FREQUENCY OF BCL-2 REARRANGEMENT, T(14;18), IN THAI PATIENTS WITH FOLLICULAR LYMPHOMA. การตกแต่งสำเร็จผ้าพอลิเอสเทอร์ให้มีสมบัติชอบน้ำด้วยไคโตซานดัดแปร HYDROPHILIC FINISHING OF POLYESTER FABRIC WITH MODIFIED CHITOSAN. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความดึงดูดใจทางกายภาพกับสถานภาพทางสังคม THE RELATIONSHIP OF PERSONALITY AND PHYSICAL ATTRACTIVENESS TO SOCIAL STATUS. การเปลี่ยนแปลงที่ศึกษาโดยภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างในผู้ป่วยโครงสร้างคลาสทรีที่มีการเจริญเติบโต CHANGES IN GROWING CLASS III PATIENTS BY CEPHALOGRAMS.

การศึกษาพระเจดีย์ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรี THE STUDY ON USEABLE INTERIOR OF A CHEDI IN RATTANAKOSIN PERIOD TO DESIGN PHRAMAHATHATCHEDIPASAK JOLASID, LOP BURT PROVINCE. การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ PHARMACEUTICAL CARE FOR PATIENTS RECEIVING PARENTERAL NUTRITION AT BUMRUNGRAD HOSPITAL. การบำบัดโรคข้อสะโพกเจริญผิดปกติในสุนัขโดยการเชื่อมแนวประสานเชิงกรานส่วนหน้า THE PUBIC SYMPHYSIODESIS FOR OPTIONAL TREATMENT OF CANINE HIP DYSPLASIA. การศึกษาปรัชญาตะวันออกซึ่งเป็นแบบจำลองในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน EASTERN PHILOSOPHY OF ECOTOURISM MANAGEMENT MODEL IN MAE HONG SON PROVINCE, THAILAND. การประเมินสารสกัดชาเขียวในการป้องกันรังสีเหนือม่วง และการยับยั้งการสังเคราะห์ เมลานินในเซลล์และเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง EVALUATION OF GREEN TEA EXTRACTS FOR UV PROTECTION AND INHIBITION OF MELANIN SYNTHESIS IN CELLS AND TISSUE CULTURES.

การศึกษาการตลาดของการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ A MARKET STUDY ON TRANSFORMING MAPTAPHUT MULTIPURPOSE TERMINAL TO CONTAINER TERMINAL. วิธีการดีคอรีเลชันของสัญญาณสเตริโอสำหรับการกำจัดสัญญาณเสียงสะท้อนแบบสเตริโอโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้ A SIGNAL DECORRELATION TECHNIQUE FOR STEREOPHONIC ACOUSTIC ECHO CANCELLATION USING ADAPTIVE NOISE ADDITION. การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลโปรไฟล์สำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี โดยใช้ซีไอเอสแบบแถว DEVELOPMENT OF A PROFILE DATA ACQUISITION SYSTEM FOR COMPUTED TOMOGRAPHY USING LINE CIS. การพัฒนาเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้าให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับสังเกตการณ์การเผาไหม้แบบอัดตัวของละอองฝอย PROTOTYPE DEVELOPMENT OF A CI SPRAY COMBUSTION OBSERVATION EQUIPMENT BY MODIFICATION OF AN EXISTING IDI ENGINE. การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่เนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณเขาเจ็ดลูกและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดพิจิตร LANDUSE CHANGE DUE TO NATURAL RESOURCES EXPLOITATION IN KHAO CHET LUK AND ADJACENT AREA, CHANGWAT PHICHIT. การเปรียบเทียบรูปแบบการดื้อยาและแบบแผนดีเอ็นเอของเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินที่แยกได้จากสุนัข แมว และเจ้าของ COMPARISON OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND DNA PATTERNS OF VANCOMYCIN-RESISTANT ENTEROCOCCI ISOLATED FROM DOGS CATS AND OWNERS.

การย่อยสลายไตรคลอโรเอทธิลีนในน้ำเสียด้วยวิธีเปอร์ซัลเฟตออกซิเดชันแบบเร่งปฏิกิริยาด้วยความร้อน และแบบเร่งปฏิกิริยาด้วยรังสียูวี DEGRADATION OF TRICHLOROETHYLENE IN WASTEWATER BY HEAT AND UV ACTIVATED PERSULFATE OXIDATION. การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะอ้วนที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา PHARMACEUTICAL CARE FOR OBESE SCHIZOPHRENIC PATIENTS AT SOMDET CHAOPRAYA INSTITUTE OF PSYCHIATRY. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดาและโพลเมอร์ฟิซึมในยีน 5,10 เมทิลีนเตตราไฮโดรโฟเลท รีดักเทสของมารดาเป็นปัจจัยเสี่ยงของไตรโซมี 21 MATERNAL AGE AND A POLYMORPHISM IN A MATERNAL 5,10-METHYLENE TETRAHYDROFOLATE REDUCTASE GENE AS RISK FACTORS OF TRISOMY 21.

ขอบเขตรายจุดของฟังก์ชันโฮโลมอร์ฟิกซึ่งกำลังสองอินทิเกรตได้เทียบกับเมเชอร์เกาส์และไม่แปรเปลี่ยนภายใต้การกระทำของกลุ่ม ~iSO~i(~id~i,C) POINTWISE BOUND OF SO-INVARIANT HOLOMORPHIC FUNCTIONS WHICH ARE SQUARE-INTEGRABLE WITH RESPECT TO A GAUSSIAN MEASURE. การขยายขนาดของเครื่องชีวปฏิกรณ์แบบอากาศยกเพื่อการเพาะเลี้ยงไดอะตอม คีโตเซอรอส คาลซิแทรนซ์ SCALEUP OF AN AIRLIFT BIOREACTOR FOR CULTIVATION OF DIATOM, ~iChaetoceros calcitrans ~i. การประยุกต์ข้อมูลจากระบบบอกพิกัดตำแหน่งทั่วโลก (จีพีเอส) เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงปริมาณไอน้ำในบรรยากาศในประเทศไทย APPLICATION OF GLOBAL POSITIONING SYSTEM DATA FOR ATMOSPHERIC WATER VAPOUR VARIATION IN THAILAND. การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของอะมอร์ฟัสซิลิคอนและผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน FABRICATION OF AMORPHOUS SILICON AND MULTICRYTALLINE SILICON HETEROJUNTION SOLAR CELLS. การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติในงานอุตสาหกรรม DEVELOPMENT OF THREE DIMENSIONAL INDUSTRIAL COMPUTED TOMOGRAPHY PROGRAM.

การแก้ไขปัญหาผิวเป็นตุ่มในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพีวีซีโดยแนวทางซิกซ์ซิกม่า THE PROBLEM SOLVING OF GEL IN PVC COMPOUND INDUSTRY BY SIX SIGMA APPROACH. ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการตกตะกอนร่วมของแคลเซียมและแมกนีเซียมไอออนในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ EFFECT OF SODIUM CHLORIDE ON THE COPRECIPITATION OF CALCIUM AND MAGNESIUM IONS AS CALCIUM CARBONATE AND MAGNESIUM HYDROXIDE. การวัดอัตราการปลดปล่อยเรดอน-222 จากวัสดุภัณฑ์บางชนิดสำหรับงานก่อสร้าง MEASUREMENT OF RADON-222 EMANATION RATE FROM SOME BUILDING MATERIALS. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับเวลาภายในโลหะทรงกลมตันซึ่งตกอย่างอิสระภายใต้การเดือดเป็นชั้นฟิล์ม TEMPERATURE VARAITION WITH TIME IN A FREE FALLING SOLID METAL SPHERE UNDER THE PROCESS OF FILM BOILING. บทบาทการให้บริการทางเศรษฐกิจและสังคมของศูนย์กลางเมืองในอนุภาคการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ECONOMIC AND SOCIAL SERVICES ROLE OF URBAN CENTRE IN PHITSANULOK DEVELOPMENT SUBREGION.

การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช COASTAL EROSION AT PAK PHANANG RIVER BASIN, CHANGWAT NAKORN SI THAMMARAT. การสังเคราะห์อนุพันธ์เบนซีนที่มีหมู่แทนที่ทั้งหกตำแหน่งจากฟลอโรกลูซินอล SYNTHESIS OF HEXASUBSTITUTED BENZENE DERIVATIVES FROM PHLOROGLUCINOL. พฤติกรรมของกำแพงกันดินไดอะแฟรมวอลล์สำหรับงานขุดลึกในดินเหนียวกรุงเทพ BEHAVIOR OF DIAPHRAGM WALL FOR DEEP EXCAVATION IN BANGKOK CLAY. การแก้ไขความไร้เสถียรภาพเชิงตัวเลขของระเบียบวิธีการแบ่งแยกผลต่างฟลักซ์ของโรว์บนเอลิเมนต์สามเหลี่ยมและการปรับตัวได้ของเอลิเมนต์ CURING OF NUMERICAL INSTABILITY FOR ROE’S FLUX-DIFFERENCE SPLITTING SCHEME ON TRIANGULAR MESHES AND MESH ADAPTATION.

บทบาทของไอน้ำในปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอทิลีนที่เร่งโดยแสงบนไททาเนียมไดออกไซด์ในวัฏภาคก๊าซ ROLE OF WATER VAPOR IN PHOTOCATALYTIC OXIDATION OF ETHYLENE OVER TITANIUM DIOXIDE IN GAS PHASE. การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาอภิมานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา A META-ETHNOGRAPHY RESEARCH ON COMMUNITY PARTICIPATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT. ผลของการฝึกจินตนาการในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการจินตนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 THE EFFECTS OF PRACTICING IMAGINATION IN PHYSICS INSTRUCTION ON LEARNING ACHIEVEMENT AND IMAGINATION ABILITIES OF MATHAYOM SUKSA FIVE STUDENTS. การวิเคราะห์เชิงปริมาณของเปลาโนทอลในพลาสมาโดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟี QUANTITATIVE ANALYSIS OF PLAUNOTOL IN PLASMA USING GAS CHROMATOGRAPHY.